Místní knihovna Kostelec
Naposledy aktualizováno: 19.09.2018 16:42:24

KNIHOVNÍ ŘÁD

v souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Kostelci, schválenou Zastupitelstvem obec dne 9.2.2003.

 

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

 

Místní knihovna v Kostelci, jejímž zřizovatelem je Obec Kostelec, poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

 

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Výpůjční služby – půjčování knih a dětského časopisu Čtyřlístek
 2. Meziknihovní výpůjčky. Tituly knih, které nenajdete v naší knihovně, zajistíme v jiných knihovnách.
 3. Informační služby, mezi nimi zvláště - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny - informace z oblasti veřejné správy - ústní informace bibliografického faktografického charakteru.

Služby, uvedené v bodech 1 až 3 poskytuje knihovna bezplatně. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtování ve výši stanovené Výpůjčním řádem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním  čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je čtenář povinen knihovně neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/200 O ochraně osobních údajů.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

Článek 4 - Podmínky půjčování 

 

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 5 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod 

 

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů Občanského zákoníku.

 

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Kostelci a Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 4. 1998.
 4. Tento Knihovní řád platí od 1. 3. 2003 na dobu neurčitou.

 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 Výpůjční řád

1. Každý občan má právo vypůjčovat si knihy z Místní knihovny, jakmile se stane jejím čtenářem a zaplatí roční registrační poplatek.

2. Čtenář se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto výpůjčního řádu.

3. Výpůjční doba trvá: 4 týdny knihy

                       2 týdny časopisy

Po uplynutí této doby může knihovník na přání čtenář výpůjční lhůtu prodloužit, nežádá-li knihu jiný čtenář.

4. Roční registrační poplatky stanoví Obec Kostelec takto:

Dospělí:    30,00 Kč            Mládež do 15 let:    10,00 Kč

5. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za upomínky:

   1.  upomínka (po uplynutí 31 dnů)     15,00 Kč

   2.  upomínka (31 dnů po 1. upomínce)  20,00 Kč

   3.  upomínka (31 dnů po 2. upomínce)  30,00 Kč

   4.  doporučený dopis obce             50,00 Kč

6. Každý čtenář je povinen zacházet s půjčenými knihami šetrně a dodržovat výpůjční lhůtu. Nevrácené knihy budou vymáhány prostřednictvím obce Kostelec.

7. Čtenář je povinen hlásit zjištěné poškození knihy, obalu, jinak za poškození odpovídá sám a musí je uhradit. Ztracenou knihu je čtenář povinen nahradit knihou stejnou nebo peněžitým obnosem, který určuje knihovník (pořizovací hodnota knihy, upomínací výlohy a manipulační poplatky).

8. U mládeže do 15 let zodpovídají za půjčené knihy rodiče.

9. Porušování výpůjčního řádu může mít za následek vyloučení čtenáře.

10. Knihovník je povinen poradit čtenáři při výběru knih, informovat o nových knihách a zprostředkovat vypůjčení knih z jiných knihoven.

11. Knihovník vyvěsí výpůjční řád na viditelném místě. Při zápisu se s ním musí každý čtenář seznámit.

12. Výpůjční řád byl schválen zastupitelstvem obce Kostelec dne 1. 2. 2008 a nabývá účinnosti 2. 2. 2008. Tímto dnem se ruší dosavadní výpůjční řád ze dne 1. 3. 2003.

 

 

 
Proces zabral 0.0059 sekund času a 0.71MB paměti.